Актуални въпроси по прилагането на ЗУТ с изменение от 17. 02. 2021

05:30:00
Не сте се вписали или нямате регистрация. Можете да го направите оттук >>

Тема 1. 9,00 – 10,30 ч. – 2 учебни часа

I.             Промени, с които се въвеждат специални административнопроизводствени правила, относими към всички административни производства по ЗУТ.

  • Създаване и поддържане в актуално състояние на електронен Единен публичен регистър по устройство на територията;
  • Задължения за административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции, и органите на съдебната власт да установяват служебно всички обстоятелства, вписани в регистъра по чл. 5а;
  • Практически проблеми при прилагането на новия чл. 5в, уреждащ отстраняването на нередовности в искането и представяне на допълнителни документи, в производствата по издаване на благоприятен административен акт по ЗУТ;

 

Тема 2. 11,00 – 12,30 ч. – 2 учебни часа

Промени, с които се въвеждат специални административнопроизводствени правила, които засягат административните производства в областта на устройственото планиране.

  • Правила за съгласуване на проектите за подробни устройствени планове и техните изменения;
  • Новите моменти в производството по допускане на изменения на влезлите в сила устройствени планове – срочност на актовете за допускане на устройствена процедура по изменение на действащ ПУП; одобряване на проект за изменение по инициатива на заинтересованите собственици без издаване на заповед за допускане на изменението по чл. 135, ал. 3 ЗУТ;

Оспорване на актовете за одобряване на общите устройствени планове и техните изменения по съдебен ред.

 

Тема 3. 13,30 – 15,00 ч. – 2 учебни часа

III.          Промени, с които се въвеждат нови правила за разрешаване на строителството и допълнителни условия за въвеждане в експлоатация на новите строежи.

  • Коментар на новата предпоставка за издаване на разрешение за строеж, само при приложена улична регулация;
  • Законови изисквания за въвеждане в експлоатация на готови строежи в територии с високо и средно застрояване;

Също може да ви бъде полезно

Още от Нормативни уредби