Каква е процедурата по ликвидация на фирма или дружество?

02:15:00
Гледай и слушай този видео урок директно на мобилния си телефон вкъщи или в колата. Ценови планове от 19.99 лв. на месец за 1, 3, 6 или 12 месеца.

Изпробвайте

Вижте нашите ценови планове

Двучасов интензивен уебинар за всички необходими процедури и документи, свързани с ликвидация на едно дружество: Основания за прекратяване на дружеството, Уведомление до НАП и удостоверение, Осребряване на имуществото и изпълнение на задълженията, Спорни и условни вземания, Дерегистрация по ЗДДС и др.

ПРОГРАМА

ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕМАТА. СИСТЕМА НА ПРАВНАТА УРЕДБА

ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЛИКВИДАЦИЯ

 1. Цели на ликвидацията
 2. Основания за прекратяване на дружеството
 3. Уведомление до НАП и удостоверение

ХОД НА ЛИКВИДАЦИЯТА

 1. Осребряване на имуществото и изпълнение на задълженията
 2. Известни и неизвестни вземания
 3. Спорни и условни вземания
 4. Дерегистрация по ЗДДС
 5. Уволняване на работници и служители
 6. Прекратяване на търговски договори
 7. Прекратяване на лицензи, разрешения, регистрации
 8. Предаване на трудовите документи в НОИ
 9. Възобновяване на дейността на прекратено дружество
 10. Срок на ликвидацията и последици от изтичане на срока
 11. Искане за откриване на производство по несъстоятелност

ЛИКВИДАТОР

 1. Избор и съгласие на ликвидатора, няколко ликвидатори
 2. Назначаване на ликвидатора от регулаторен орган, от Агенцията по вписванията или от съда
 3. Изисквания и несъвместимост с позицията на ликвидатор
 4. Смяна на ликвидатора
 5. Правомощия и представителна власт
 6. Отговорност за вреди

 ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЛИКВИДАЦИЯ

 1. Разпределение на ликвидационна квота; данъчни аспекти
 2. Заключителен баланс
 3. Декларация на ликвидатора за удовлетворяване или липса на кредитори
 4. Заличаване на дружеството в ликвидация от търговския регистър
 5. Последен данъчен период по ЗКПО
 6. Разпределение на новооткрито имущество
 7. Заличаване на заличаването от търговския регистър
 8. Възобновяване на производството по ликвидация

 ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ ПО ЗТРРЮЛНЦ И ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЛИКВИДАЦИЯ

 

Лектор: Доц. д-р Николай Колев
През 2005 г. завършва Право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2011 г. защитава докторска дисертация на тема „Органно представителство на акционерното дружество“ и придобива научната и образователна степен доктор по гражданско и семейно право от Института за държавата и правото при БАН. През 2006 г. започва научна работа в Института за държавата и правото при БАН. От 2017 г. е доцент по гражданско и семейно право в същия институт с хабилитационен труд „Изключване на съдружник от ООД“. В момента е Ръководител на Секцията по гражданскоправни науки и Председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при БАН.

Като хоноруван преподавател е водил семинарни занятия по облигационно и търговско право в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и в Департамент „Право“ на Нов Български Университет.

Научните му интереси са в областта на търговските дружества и търговския регистър. Публикувал е две монографии и над 60 статии и студии в български и чужди правни издания.

 

 

 

 

 

 

Също може да ви бъде полезно

Още от Нормативни уредби