Практики на ВКС - Директорите срещу съда

02:12:00
Гледай и слушай този видео урок директно на мобилния си телефон вкъщи или в колата. Ценови планове от 19.99 лв. на месец за 1, 3, 6 или 12 месеца.

Изпробвайте

Вижте нашите ценови планове

Двучасов интензивен уебинар за юристи, счетоводители, управители, съдружници и акционери, HR директори, който ще разкрие актуални казуси от директорите срещу ВКС - Освобождаване от отговорност, Солидарна отговорност, Изключване на съдружник в ООД заради нарушаване на задължения като управител, Разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях при ООД, Действия без представителна власт, Договаряне сам със себе си, Договаряне във вреда на търговското дружество.

ПРОГРАМА

ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 1. Същност и приложими норми
 2. Възнаграждение
 3. Прекратяване
 4. Обезщетения

ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ

 1. Деликтна, а не договорна
 2. Давност
 3. Решение за предявяване на иск срещу управителя за обезщетение
 4. Освобождаване от отговорност
 5. Солидарна отговорност
 6. Изключване на съдружник в ООД заради нарушаване на задължения като управител

 СДЕЛКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ОТ ИМЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО

 1. Избор и освобождаване, вписване в търговския регистър и заличаване на вписването – правно действие и отпадане на правното им действие
 2. Разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях при ООД
 3. Действия без представителна власт
 4. Договаряне сам със себе си
 5. Договаряне във вреда на търговското дружество

 

Лектор: Доц. д-р Николай Колев

През 2005 г. завършва Право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2011 г. защитава докторска дисертация на тема „Органно представителство на акционерното дружество“ и придобива научната и образователна степен доктор по гражданско и семейно право от Института за държавата и правото при БАН.През 2006 г. започва научна работа в Института за държавата и правото при БАН. От 2017 г. е доцент по гражданско и семейно право в същия институт с хабилитационен труд „Изключване на съдружник от ООД“. В момента е Ръководител на Секцията по гражданскоправни науки и Председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при БАН. Като хоноруван преподавател е водил семинарни занятия по облигационно и търговско право в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и в Департамент „Право“ на Нов Български Университет. Научните му интереси са в областта на търговските дружества и търговския регистър. Публикувал е две монографии и над 60 статии и студии в български и чужди правни издания.

 

 

 

 

 

Също може да ви бъде полезно

Още от Нормативни уредби